Verkoopsvoorwaarden


Onze verkoop van nieuwe voertuigen is onderworpen aan de verkoopsvoorwaarden en waarborgen van de constructeur. Al onze leveringen en herstellingen zijn contant te betalen in onze burelen, welke ook de wijze van de verzending of regeling weze. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Sint-Niklaas bevoegd. De betalingsmogelijkheden en de plaats van levering hebben hierop geen enkele invloed.

Alle klachten moeten binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur gedaan worden. Elke vertraging in betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, aanleiding geven tot een schadevergoeding van 15% berekend op het bedrag van de onbetaalde rekeningen met een minimum van € 75 en onder zelfde voorwaarden zal van rechtswege een zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd zijn en dit vanaf de eerste vervaldag. De berekening van de intrest zal per periode van 14 dagen geschieden. Elke begonnen periode wordt als vervallen beschouwd.

Prijzen op de website kunnen verschillen van de werkelijkheid.

Expertise & ervaring
Familiebedrijf
Integrale & flexibele aanpak
Grote geografische spreiding
compleet aanbod
Klantgerichtheid
Imacar Chat