Verkoopsvoorwaarden

Onze verkoop van nieuwe voertuigen is onderworpen aan de verkoopsvoorwaarden en waarborgen van de constructeur. Al onze leveringen en herstellingen zijn contant te betalen in onze burelen, welke ook de wijze van de verzending of regeling weze. In geval van geschil is enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de desbetreffende site bevoegd. De betalingsmogelijkheden en de plaats van levering hebben hierop geen enkele invloed.

Alle klachten moeten schriftelijk ingediend worden binnen een termijn van acht dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Onze facturen zijn onmiddellijk betaalbaar te Heusden, zonder korting. Elk uitstel van betaling geeft, van rechtswege en zonder aanmaning, aanleiding tot de verwijlintrest van 12%. Daarenboven, indien onze facturen langer onbetaald blijven dan een termijn van 30 dagen vanaf factuurdatum, zal er ons, van rechtswege en zonder dat de aanmaning vereist is, een bijkomende vergoeding ten goede komen van 15 % met een minimum van 75 EUR. De berekening van de intrest zal per periode van 14 dagen geschieden. Elke begonnen periode wordt als vervallen beschouwd.

De waarborg op in nieuwe staat verkochte producten geldt alleen binnen de termen van het bewijs dat door de verkoper rechtstreeks aan koper wordt afgeleverd bij de aflevering van het nieuwe voertuig en waarvan laatstgenoemde formeel heeft verklaard de bepalingen en voorwaarden te kennen en aan te nemen, waardoor verkoper is ontlast van elke andere waarborg, ook van wettelijke waarborg.

Wat de voertuigen in reparatie betreft, is de verkoper of de uitvoerder van de reparatie ontlast van elke waarborg en verantwoordelijkheid. De verkoper of uitvoerder is ondermeer niet aansprakelijk voor:

  1. Schade die toevallig aan de voertuigen zou zijn veroorzaakt tijdens hun verblijf in zijn magazijnen of werkhuizen.
  2. Het verdwijnen van voorwerpen, goederen, enz., die door de klant in het voertuig zijn achtergelaten.
  3. Lichamelijke letsels of stoffelijke schade die aan derden zouden kunnen worden berokkend door de autobestuurder tijdens het proefrijden en evenmin voor welke overtreding ook, het personeel van de verkoper zijnde in alle omstandigheden geacht uitsluitend te zijn aangesteld door de koper.

Prijzen op de website kunnen verschillen van de werkelijkheid.

Expertise & ervaring
Familiebedrijf
Integrale & flexibele aanpak
Grote geografische spreiding
compleet aanbod
Klantgerichtheid