Facebook Wedstrijdreglement - Zomercheckup

REGLEMENT Wedstrijd zomercheckup IMACAR NV, VAN VRIJDAG 29/05/2020 OM 16:00 TOT EN MET WOENSDAG 03/06/2020 OM 9:00.

Artikel 1: Organisatie

De firma IMACAR NV organiseert een wedstrijd op haar Facebook-pagina’s:

met als thema “Zomercheckup”. Deze wedstrijd begint op VRIJDAG 29/05/2020 OM 16:00 TOT EN MET WOENSDAG 03/06/2020 OM 9:00.

De deelnames van bovenstaande Facebook-pagina’s worden zowel per vestiging als per merk gesorteerd in categorieën. De winnaars zijn diegene met de foto met de meeste likes per categorie.

Deze wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Facebook.

Artikel 2: Algemeen

De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement.

Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door IMACAR NV worden genomen.

Onderhavig wedstrijdreglement is voor de deelnemers beschikbaar op de website van IMACAR NV: https://www.imacar.be/wedstrijd-zomercheckup.

IMACAR NV kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website of op bovenstaand Facebook pagina’s.

Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door IMACAR NV behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden over de wedstrijd of dit reglement.

Artikel 3: Deelname

Alle natuurlijke personen, met een minimum leeftijd van 18 jaar, die gevestigd zijn in België en die beschikken over een e-mailadres, mogen deelnemen aan deze wedstrijd.

De personeelsleden van IMACAR NV kunnen niet deelnemen aan deze fotowedstrijd.

De wedstrijd vindt uitsluitend plaats op de bovengenoemde Facebook-pagina’s van IMACAR Alle andere vormen van deelname zijn uitgesloten.

De deelnemer dient een foto van zijn/haar wagen te posten op de daarvoor voorziene Facebookpost in de vorm van een reactie. Ook een like op een van bovengenoemde Facebook-pagina’s wordt aanvaard als geldige deelname.

Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Elke deelnemer mag slechts één maal deelnemen aan de wedstrijd. Bij meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende e-mailadressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, wordt enkel de eerste deelname aanvaard.

Deelname aan de wedstrijd kan op elk moment geweigerd worden door de organisator, zonder daarvoor enige verklaring of reden op te geven.

Artikel 4: De foto’s

Elke deelnemer verzekert, op straffe van uitsluiting, de oorspronkelijke auteur te zijn van de foto en dat hij beschikt over alle rechten. Elke deelnemer respecteert de wetgeving op de auteursrechten, portretrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Deelnemers behouden hun auteursrecht op de gecommuniceerde foto's, behoudens andere bepalingen bedongen in de gebruiksvoorwaarden van Facebook, maar verlenen IMACAR NV het recht om zonder enige vergoeding de wedstrijdfoto's te mogen gebruiken voor publicatie en promotie in het kader van de fotowedstrijd, of als referentie.

IMACAR NV behoudt zich het recht voor om foto’s van seksuele, pornografische of discriminerende aard te verwijderen zonder enige kennisgeving noch verklaring. Evenzeer voor foto’s die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, of foto’s die in strijd zijn met de wet of de rechten van derden, evenals foto's van concurrerende merken.

Artikel 5: Uitsluiting

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Artikel 6: Bepaling van de winnaars

De deelnames van bovenstaande Facebook-pagina’s worden per vestiging en per merk gesorteerd in categorieën. De winnaars zijn diegene met de foto met de meeste likes per categorie. Indien het voorvalt dat een deelnemer in meerdere categorieën de meeste likes haalt, wint hij de prijs eenmaal en wordt in de andere categorie(ën) de volgende met de meeste likes als winnaar uitgeroepen.

Categorieën:

 • Peugeot
 • Opel
 • Citroën
 • DS
 • Imacar Sint-Niklaas Vanhoecke
 • Imacar Dendermonde De Keukeleire
 • Imacar Heusden De Keukeleire
 • Imacar Wetteren De Keukeleire
 • Imacar Bornem

IMACAR NV behoudt zich het recht voor om de prijzen die werden bekomen d.m.v. bedrog of fraude in te houden.

Artikel 7: Prijs en bekendmaking

De aangeboden prijzen zijn:

 • Een zomercheckup voor uw Peugeot bij een van de IMACAR-vestigingen
 • Een zomercheckup voor uw Opel bij een van de IMACAR-vestigingen
 • Een zomercheckup voor uw Citroën bij een van de IMACAR-vestigingen
 • Een zomercheckup voor uw DS Automobiles bij een van de IMACAR-vestigingen
 • Een zomercheckup voor uw Peugeot, Opel, Citroën of DS Automobiles bij Imacar Sint-Niklaas Vanhoecke
 • Een zomercheckup voor uw Peugeot of Opel bij Imacar Dendermonde De Keukeleire
 • Een zomercheckup voor uw Peugeot bij Imacar Heusden De Keukeleire
 • Een zomercheckup voor uw Peugeot of Citroën bij Imacar Wetteren De Keukeleire
 • Een zomercheckup voor uw Peugeot, Citroën of Hyundai bij Imacar Bornem
 • Een zomercheckup voor uw DS Automobiles bij DS Store Sint-Niklaas

De namen van de winnaars worden bekend gemaakt op de Facebook-pagina’s van IMACAR. De winnaar wordt gevraagd om zijn/haar adres en e-mailadres door te sturen via een privé bericht via Facebook.

De winnaar wordt gecontacteerd via privé-bericht in Facebook en heeft 14 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien de speler niet geantwoord heeft na 14 dagen, gaat de organiserende firma ervan uit dat de speler de prijs weigert. In dit geval wordt een nieuwe winnaar aangeduid conform de criteria vermeld in artikel 6.

De verliezers ontvangen geen enkel bericht. De aangeboden en voorgestelde prijs wordt aanvaard zoals aangekondigd en kan niet betwist worden. Deze is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden.

Artikel 8: Vrijwaring

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de foto’s die hij publiceert. Elke deelnemer verleent volledige kwijting aan IMACAR NV van elke schadevergoeding waartoe IMACAR NV kan worden veroordeeld wegens schending van de wetgeving die van kracht is, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, auteursrechten, rechten van portretten en andere intellectuele rechten op de gepubliceerde foto's door de deelnemer.

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking en besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

IMACAR NV kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer, doch geenszins limitatief, transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software, de gevolgen van misdrijven, virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, of om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard dan ook.

IMACAR NV kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden dan ook.

De verbinding met Facebook van IMACAR NV en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

IMACAR NV is niet aansprakelijk als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil.

IMACAR NV behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Druk-, spel-, en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege IMACAR NV.

IMACAR NV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade - die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs.

Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, fouten die zich voordoen bij de Facebook-pagina van IMACAR NV zelf, beslist IMACAR NV autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en afgehandeld. De beslissing van IMACAR NV niet worden aangevochten. IMACAR NV of de afgevaardigde van de onderneming is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de actie.

Artikel 9: Privacy

De informatie en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd. De door IMACAR NV verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de Privacywet.

Expertise & ervaring
Familiebedrijf
Integrale & flexibele aanpak
Grote geografische spreiding
compleet aanbod
Klantgerichtheid
Imacar Chat